Obligatieplan HMVV

Nieuwe kleedkamers voor HMVV mede door  uniek Obligatieplan

In 1974 heeft HMVV de eerste 4 kleedlokalen gebouwd op Sportpark de Leeuwerik. In 2002 heeft er een renovatie plaats gevonden. Douches en toiletten werden opgeknapt.

Inmiddels, 16 jaar later, zijn we tot conclusie gekomen dat de oude kleedlokalen simpelweg niet meer kunnen. Bovendien zijn er nieuwe regels met betrekking tot het aantal beschikbare kleedlokalen, aanwezigheid van toiletten en hygiëne. Daarnaast zijn er ook allerlei energie besparende mogelijkheden waar we momenteel geen gebruik van maken.

Omdat de kleedlokalen eigendom zijn van HMVV, zijn we zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de verbouwing ervan. Door de herstructurering van de subsidieregelingen in 2009 hebben we onvoldoende kunnen reserveren voor het groot onderhoud. We hebben de Gemeente gevraagd voor een financiële tegemoetkoming of andere mogelijkheden tot financiering. We verwachten echter op kort termijn geen besluit van de Gemeente hierover.

In de ALV (algemene ledenvergadering) op 23 januari jongst leden is door het bestuur en de leden afgesproken om niet langer te wachten op de besluitvorming van de Gemeente en aan de slag te gaan. De Onderhoudscommissie heeft de plannen tijdens de ALV gepresenteerd. Op basis van deze plannen wordt de verbouwing begroot tussen de 80.000,- en 100.000,- Euro. Een gedeelte hiervan kan worden betaald uit de reservering. Het overige deel zullen we moeten financieren om de liquiditeit van de club op peil te houden. Om deze financiering te bewerkstelligen is een commissie in het leven geroepen die de financiering tracht te verwezenlijken met een Obligatieplan.

Ambitieus doel

Inmiddels is er een financieringsplan opgesteld wat voorziet in het uitschrijven van een obligatielening onder leden en andere sympathisanten. Het doel is om in totaal €60.000,- euro op te halen door obligaties uit te schrijven ter waarde van €1000,- .

De constructie van de obligatielening is zo ingericht dat obligatiehouders feitelijk geld lenen aan HMVV, en door gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden nauwelijks kosten maken om HMVV te helpen de verbouwing te financieren.

Wat houdt het HMVV obligatieplan in?

Het HMVV obligatieplan is gebaseerd op een buitengewoon interessante fiscale regeling die voor sportverenigingen wordt toegepast. Kort gezegd werkt het zo:

 • HMVV leent middels de uitgifte van obligatie €1000,- per uitgegeven obligatiebrief. De lening is op basis van annuïteit.
 • HMVV lost deze lening in 10 jaar in gelijke termijnen af en betaalt een vaste rente van 3,9%. Totaal is dat €122,68 per jaar.
 • Jaarlijks schenkt je minimaal 50,- euro van de rente en aflossing aan HMVV. Je kunt zelf kiezen om meer te schenken.
 • Deze periodieke schenking wordt vooraf vastgelegd in een akte, die gebaseerd is op een model dat door de belastingdienst is beschikbaar gesteld.
 • De jaarlijkse schenkingen is 100% fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zonder dat een drempel van toepassing is.
 • De rente en de aftrekbaarheid van de schenking zijn schriftelijk goedgekeurd door de belastingdienst.

Wat levert het op voor HMVV?

 

 • Door elke obligatie die HMVV uitgeeft heeft HMVV 1000,- euro beschikbaar om de renovatie te betalen.
 • In onderstaand overzicht is het obligatieplan cijfermatig uitgewerkt. HMVV leent 1000,- euro en betaalt elk jaar 122,68 euro aan de obligatiehouder.
 • Als hiervan 50,- euro wordt geschonken aan HMVV, levert deze lening HMVV over 10 jaar 273,22 op. Hoe meer je schenkt, hoe hoger het resultaat voor HMVV.

Wat het kost je de schenking aan HMVV?

 • Elke obligatiehouder ontvangt elk jaar 122,68 euro. Dit is aflossing en en rente. Hiervan is 100,- euro aflossing en 22,68 resultaat op jouw lening
 • Bij een schenking van 50,- euro, en een belastingschijf van 37%, ontvang je 18,50 euro terug van de belasting.
 • De kosten voor de obligatiehouder na aftrek van het resultaat op de lening en het belasting voordeel is: 50,- min 22,68 min 18,50 = 8,82 euro per jaar.
 • Als iemand in een hogere belastingschijf is ingedeeld, zijn de kosten voor de obligatiehouder nog lager.

Samengevat

 • Om HMVV te helpen, vragen wij je om ons 1000,- euro te lenen aan HMVV middels een obligatie.
 • Deze lening is op annuïteitbasis voor 10 jaar, en wordt volledig afgelost. De gemiddelde rente is 3,9%.
 • HMVV vraagt een gedeelte van de rente en aflossing terug te schenken. Deze schenking is voor de obligatiehouder 100% fiscaal aftrekbaar. Dit fiscaal voordeel, samen met het resultaat op de lening kost de schenking nauwelijks nog geld.
 • HMVV verrekent jaarlijks de rente, aflossing en schenking en zorgt ervoor dat je een financieel overzicht krijgt zodat de schenking kan worden afgetrokken van de belasting.
 • De belastingdienst heeft ons obligatieplan schriftelijk goedgekeurd.

Vragen?
Na het lezen van deze prospectus heb je wellicht nog vragen. Daar zijn wij heel blij mee. Het gaat immers ook om aanzienlijke bedragen. HMVV zal alle vragen beantwoorden via steunhmvv@hmvv.nl of door contact op te nemen met een van de contactpersonen:

Toon van Limpt: 06-12799562
Joris van de Voort: 06-23028337

Stel, u wilt meedoen! Hoe nu verder?

Neem contact met ons op, voor meer informatie

  Ja, ik wil graag meer informatie over het HMVV obligatieplan,
  neem met mij contact op.

  Of mocht je liever zelf contact opnemen kan dit bij:
  Toon van Limpt: 06-12799562
  Joris van de Voort: 06-23028337

  Veel gestelde vragen

  Wat is een obligatie nou eigenlijk?

  Officieel is een obligatie een 'schuldbrief', dus eigenlijk een lening.

  Hoe werkt een obligatie bij HMVV?

  Simpel: je leent de club een vooraf afgesproken bedrag, je krijgt jaarlijks rente bijgeschreven en over 10 jaar krijg je je inleg weer terugbetaald.

  Wanneer krijg ik de rente uitbetaald?

  De rente en aflossing worden jaarlijks verrekend met de schenking die je doet.

  Welke bedragen kan ik aan HMVV lenen?

  We kennen obligaties van €1000,-. Natuurlijk mag je er meer tegelijk kopen, dus je kunt het zo groot of zo klein maken als je zelf wilt!

  Kan ik ook eenmalig schenken?

  Als je eenmalig een schenking aan de club wilt doen stellen wij dat natuurlijk ook zeer op prijs. Nadeel voor je is dat je dan geen recht heeft op giftenaftrek in de inkomstenbelasting, zoals bij een periodieke schenking het geval is. Omdat HMVV als een zogenoemde SBBI (sociaal belang behartigende instelling) wordt aangemerkt is HMVV over schenkingen geen schenkingsrecht verschuldigd.

  Kan ik ook uit mijn bedrijf deelnemen?

  Het fiscale voordeel van het obligatieplan geldt alleen als je als particulier deelneemt. Als je met jouw bedrijf wilt bijdragen aan de financiering dan is dat natuurlijk ook zeer welkom. Dat kan dan in de vorm van sponsoring. Kosten van sponsoring (om de naamsbekendheid van  jouw  bedrijf te vergroten) zijn binnen jouw bedrijf in principe aftrekbaar. Wilt je hierover meer informatie, neem je dan contact op met Toon van Limpt 06-12799562 of Joris van de Voort 06-23028337 of stuur een e-mail aan steunhmvv@hmvv.nl .

  Zijn er kosten aan de obligaties verbonden?

  De obligatielening levert jou geld op. De schenking echter kost na aftrek van belasting en resultaat op de obligatieregeling nog nauwelijks geld.

  Kan ik eerder bij mijn geld?

  Nee, alleen in geval van overlijden kan een obligatie eerder afgelost worden, door een bijzonder verzoek in te dienen bij het bestuur van de vereniging.

  Mag ik de obligatie doorverkopen?

  Ja, dat mag. Zolang je de naam van de nieuwe eigenaar maar doorgeeft aan de penningmeester van HMVV en er een nieuwe overeenkomst wordt gemaakt met de nieuwe obligatiehouder. De fiscale consequentie is voor rekening van de nieuwe eigenaar.

  Wat gebeurt er als ik met pensioen ben of gedurende de looptijd met pensioen ga?

  De jaarlijkse rente en aflossing blijft ook na je pensionering ongewijzigd. De aftrekbaarheid van de schenking kan bij een lager inkomen lager zijn omdat je in een lagere belastingschijf terecht komt. Hierdoor is de aftrek minder en zullen kosten enigszins toenemen. Om hierin tegemoet te komen biedt HMVV de mogelijkheid de overeenkomst aan te passen zodat de kosten van de schenking gelijk blijven. Ook gedurende de looptijd bieden we de mogelijkheid om de overeengekomen schenking aan te passen zodat je zekerheid hebt dat de kosten niet hoger worden. Als men van deze optie gebruik wenst te maken, moet men zich melden bij de contact persoon van HMVV.

  Loop ik risico?

  Een obligatie is een achtergestelde lening. Dit betekent dat HMVV de plicht heeft om rente en aflossing te betalen.

  Gegarandeerde terug betaling
  HMVV neemt structurele maatregelen om de club gezond te houden. Hierdoor is een goede financiële basis gelegd voor de toekomst. De som van toekomstige rente en aflossingen zal zeker gesteld worden, zodat deze gelden niet aangewend kunnen worden voor de normale exploitatie. Hierop zal een 6 ogen-principe worden toegepast. Er zijn drie vooraf aangewezen mensen die controleren of de benodigde rente en aflossing over de resterende looptijd zeker gesteld is. Twee van de drie mensen zijn onafhankelijke (niet-bestuursleden en ook geen familieleden of kennissen van bestuursleden) mensen die als Raad van Toezicht zullen acteren en de obligatiehouders jaarlijks zullen informeren over de stand van zaken.

  Faillissement
  Ook al schatten wij de kans zeer laag, maar stel dat HMVV door onvoorziene omstandigheden in betalingsproblemen komt of, in het meest extreme geval, failliet zou gaan. In dat extreme geval kan HMVV, dat al sinds 1929 actief is in de voetbalsport, niet langer aan haar aflossings- en renteverplichtingen voldoen. Echter door jouw inleg in een Stichting buiten de vereniging te plaatsen kunnen we altijd aan onze verplichtingen aan je voldoen.

  Het obligatieplan valt niet onder toezicht van de AFM. Er is geen vergunning- en prospectusplicht voor het obligatieplan.

  Wetgeving
  Het obligatieplan is gebaseerd op de huidige wetgeving en jurisprudentie omtrent de aftrekbare giften.

  Wat gebeurt er bij overlijden

  Voor de volgende mogelijkheden kan worden gekozen bij overlijden:

  • Bij overlijden van u gedurende de periode van 10 jaar eindigt de schenkingsregeling. Uw nabestaanden hoeven dan derhalve de resterende termijnen niet meer te schenken. In dat geval zal de club op verzoek de dan nog resterende aflossingstermijnen aan uw nabestaanden voldoen.
  • Een nabestaande neemt de obligatielening over en sluit met HMVV een nieuw overeenkomst af. In dat geval zullen de dan geldende belastingregels gelden.
  • De nabestaanden schelden de resterende schuld kwijt.

  De nabestaanden worden vriendelijk verzocht HMVV te informeren indien deze situatie zich voordoet.